Drodzy Państwo .

Jak zapewne Państwo wiecie, obowiązkiem każdego podmiotu gospodarczego, jest poinformowanie Klienta, w jaki sposób i w jakim celu pozyskiwane są Jego dane poprzez kontakt ze stroną internetową. Mam nadzieję, że poniższe informacje będą w tym kontekście wyczerpujące.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojciech Gruszczyk Usługi , ul. Bytomska 16/1 30-075 Kraków, nip 6772245087 regon 369673581 (dalej „Administrator”);
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),
  2. przesłania oferty usługi fotograficznej przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą),(jeżeli zgoda została wyrażona przez Państwa).
 3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca);
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;
 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora, przysługują Państwu określone uprawnienia:
  1. mają Państwo prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Państwa przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu);
  2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;
  3. w pewnych sytuacjach mogą Państwo zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Państwa informował; kiedy cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;
  4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu przedstawienia oferty fotografii usługi fotograficznej. W przypadku takiego przetwarzania mają Państwo możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Państwa dane osobowe w opisanym wyżej celu;
  5. Państwa zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona, co powoduje uniemożliwienie przedstawienia Państwu oferty usługi fotograficznej;
  6. jeśli uznają Państwo, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa, narusza przepisy RODO;
 8. Zbierane przez powyższą stronę  dane nie podlegają profilowaniu. Celem zbieranych informacji jest możliwość zaprezentowania Państwu jak najlepszej oferty związanej z planowaną usługą fotograficzną
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przedstawienia oferty, zawarcia umowy i realizacji usług. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji usług przez Administratora.