Informacja RODO

Drodzy Państwo .

Jak zapewne Wiesz, obowiązkiem każdego podmiotu gospodarczego, jest poinformowanie Klienta, w jaki sposób i w jakim celu pozyskiwane są Jego dane poprzez kontakt ze stroną internetową. Mam nadzieję, że poniższe informacje będą w tym kontekście dla Ciebie wyczerpujące.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojciech Gruszczyk Usługi , ul. Bytomska 16/1 30-075 Kraków, nip 6772245087 regon 369673581 (dalej „Administrator”);
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),
  2. przesłania oferty usługi fotograficznej przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą),(jeżeli zgoda została wyrażona przez Ciebie).
 3. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca);
 4. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;
 6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora, przysługują Ci określone uprawnienia:
  1. Masz prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Ciebie przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu);
  2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz  prawo zażądać ich sprostowania;
  3. w pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Cię informował; kiedy cofniesz zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;
  4. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celu przedstawienia oferty fotografii usługi fotograficznej. W przypadku takiego przetwarzania masz możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Twoje dane osobowe w opisanym wyżej celu;
  5. Twoja zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to skutkować tym, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem przez Ciebie zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona, co powoduje uniemożliwienie przedstawienia Ci oferty usługi fotograficznej;
  6. jeśli uznasz, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania, możesz także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;
 7. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie, narusza przepisy RODO;
 8. Zbierane przez powyższą stronę  dane nie podlegają profilowaniu. Celem zbieranych informacji jest możliwość zaprezentowania Ci jak najlepszej oferty związanej z planowaną usługą fotograficzną
 9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem przedstawienia oferty, zawarcia umowy i realizacji usług.  Konsekwencją ewentualnego niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji usług przez Administratora.